Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Zarządzanie talentami na przykładzie banku

250.00

praca licencjacka
53 strony
literatura 2020-2016

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Zarządzanie talentami
1.1. Charakterystyka potencjału pracowniczego
1.2. Zjawisko talentu
1.3. Zasady zarządzania talentami
Rozdział II. Charakterystyka PKO BP S.A.
2.1. Charakterystyka rynku banków w Polsce
2.2. Charakterystyka PKO BP S.A.
2.3. Działalność PKO BP S.A.
Rozdział III. Zarządzanie talentami w PKO BP S. A.
3.1. Charakterystyka zatrudnienia w PKO BP S. A.
3.2. Zarządzanie talentami w PKO BP S. A.
3.3. Zarządzanie talentami w innym bankach
3.4. Analiza Programu Talenty PKO BP S. A.
Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel
Spis rysunków


Zmiany jakie zachodzą w otoczeniu współczesnych organizacji zmuszają je do poszukiwania oraz pozyskiwania nowych źródeł kapitału finansowego i kapitału ludzkiego, które stanowią zarówno o wartości przedsiębiorstwa, jak i jego możliwościach konkurencyjnych.

Obecnie obserwujemy rosnące znaczenie pracowników wiedzy, zaś przede wszystkim talentów w zakresie przetwarzania i pozyskiwania wiedzy. Pracownicy wiedzy są centralną grupą zasobów ludzkich umożliwiającą działanie oraz rozwój przedsiębiorstwa. Reprezentują wysoki poziom wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, doświadczenia. Najważniejszymi celami ich pracy są: tworzenie, rozpoznawanie, praktyczne wykorzystanie wiedzy. Pracownicy wiedzy to innowator, specjalista, mentor i lider. Pracownicy wiedz dzięki wiedz jawnej oraz niejawnej, a także odpowiedniemu jej wykorzystaniu wpływają na szybsze osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo, przyczyniając się do osiągniecia sukcesu. Przy realizacji zadań oraz projektów w poszczególnych przedsiębiorstwach mogą być istotne także inne talenty pracownicze. Efektywne oraz skuteczne wykonywanie projektów i zadań jest możliwe wtedy, gdy będą je realizowały osoby utalentowane posiadające odpowiednie zaangażowanie oraz możliwość rozwoju własnych talentów.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zarządzania talentami na przykładzie Banku Polskiego PKO S. A. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano zarządzanie talentami na podstawie literatury przedmiotu. Scharakteryzowano potencjał pracowniczy. Następnie omówiono zjawisko talentu oraz zasady zarządzania talentami. W kolejny rozdziale dokonano charakterystyki PKO BP S. A. Opisano rynek banków w Polsce i działalność PKO BP S. A. W ostatnim rozdziale przedstawiono zarządzanie talentami na przykładzie PKO BP S. A. Dokonano charakterystyki zatrudnienia w PKO BP S. A. Następnie opisano zarządzanie talentami w tym banku. Omówiono zarządzanie talentami w innych bankach w Polsce. Ponadto przeanalizowano Program Talenty PKO BP S. A.

Niniejszą pracę napisano w oparciu o pozycje książkowe, artykuły z czasopism, źródła internetowe oraz sprawozdania i raporty z działalności PKO BP S. A