Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Problem mobbingu w środowisku pracy

600.00

Praca magisterska z zarządzania i prawa pracy

  • 110 stron
  • Literatura (53 pozycje)
  • Badania
  • Ankieta

Badacze procesów kierowania ludźmi w organizacjach wyodrębnili w ostatnim ćwierćwieczu szczególny rodzaj konfliktu w miejscu pracy i określili mianem „mobbing”. Zjawisko to stało się przedmiotem nie tylko badań naukowych, lecz także przedmiotem regulacji prawnych.

Mobbing jest określany jako długotrwałe nękanie, poniżenie, dokuczanie, straszenie osoby przez jej współpracowników bądź jej przełożonego. Tego rodzaju zachowanie i wynikający z niego ich stres, powoduje pogorszenie stanu zdrowia pracownika i długotrwałe absencje w pracy. Mobbing jest zjawiskiem istniejącym od dawna, jednak dopiero od niedawna, postanowiono walczyć z ta patologią.

Mobbing uznano za jeden z czynników ryzyka zawodowego na równi z ryzykiem wynikającym z fizycznego środowiska pracy, takich jak: zapylenie, hałas czy inne czynniki powodujące zagrożenie zdrowia pracownika. Mobbing jest zatem nowo uznanym czynnikiem ryzyka zawodowego, wynikającym ze społecznego środowiska pracy.


Spis treści
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. Problem pracy zawodowej człowieka w ujęciu teoretycznym
1.1. Definicja pracy
1.2. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka
1.3. Funkcje pracy zawodowej
1.4. Motywowanie do pracy

ROZDZIAŁ II. Mobbing jako przejaw patologii w środowisku pracy zawodowej
2.1. Patologia społeczna i jej rodzaje
2.2. Pojęcie mobbingu
2.3. Rodzaje i przyczyny mobbingu
2.4. Sposoby przeciwdziałania zjawisku
2.5. Stan badań w zakresie mobbingu

ROZDZIAŁ III. Założenia metodologiczne badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań

ROZDZIAŁ IV. Problem mobbingu w świetle badań własnych
4.1. Charakterystyka terenu badań
4.2. Charakterystyka badanej populacji
4.3. Skala i przejawy mobbingowania pracowników

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS
SPIS TABEL I WYKRESÓW