Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Szkolenie i doskonalenie pracowników w przedsiębiorstwie

700.00

Praca magisterska z Zarządzania (ZZL)

  • 109 stron
  • 7 rysunków, 3 tabele
  • literatura z lat 1992-2004 (32 pozycje)

 Streszczenie

We współczesnych koncepcjach zarządzania człowiek uzyskał miano podmiotu oraz został uznany za najcenniejszy i najdroższy z zasobów. Jest tym zasobem, który tworzy, pobudza, koordynuje i ocenia aktywność społeczno-gospodarczą. Współczesny trend zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach jest zorientowany na przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał, od którego w bardzo wysokim stopniu zależy wartość firmy. Kapitałem są przede wszystkim ludzie trwale związani z organizacją i jej misją, o kreatywnych postawach, wysokich kwalifikacjach, umiejący współpracować. Kapitał ludzki stanowi siłę napędową rozwoju przedsiębiorstwa. Kryje w sobie niezwykłe możliwości motywacyjne, które ujawniają się w wyniku skutecznego zarządzania organizacją, ukierunkowanego na zadanie i strategiczne cele firmy.

We wszystkich krajach, które liczą się na rynku światowym, inwestowanie w kadry, a ściślej w podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, uzyskało status zadania strategicznego. Nowoczesne organizacje, aby utrzymać się na globalnym rynku, który stawia coraz większe wymagania, muszą dysponować pracownikami o wysokich kwalifikacjach, systematycznie odnawianych i wzbogacanych. W dzisiejszych czasach w sferach biznesu panuje przekonanie, ze na rynku utrzymują się tylko te organizacje, które będą aktywnie zarządzać procesem przemian. Zależy on przede wszystkim od możliwości intelektualnych i fachowych zatrudnionych pracowników, które należy systematycznie szkolić i doskonalić. W mojej pracy przedstawiono znaczenie szkolenia pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi i korzyści jakie z niego płyną.


Struktura pracy

Rozdział I. Znaczenie rozwoju intelektualnego i zawodowego pracowników przedsiębiorstwa
Teoria zasobów ludzkich
Kompetencje i ich znaczenie
Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesie szkolenia i rozwoju
Rozdział II. Działalność szkoleniowa i doskonalenie pracowników
Polityka szkoleniowa a zarządzanie kompetencjami
Pojęcie szkolenia jako jednej z metod podnoszenia kompetencji
Analiza potrzeb szkoleniowych i ich ewaluacja
Rola szkoleń we wspieraniu rozwoju pracowników i organizacji
Rozdział III. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa – studium przypadku
Otoczenie społeczno-ekonomiczne firmy
Struktura organizacyjna
Charakterystyka zasobów ludzkich
Aktywność pracowników w szkoleniach
Rozdział IV. Strategia przedsiębiorstwa w dziedzinie szkolenia i rozwoju
Organizacja procesu szkolenia
Aspekty polityki szkoleniowej