Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Problem mobbingu w środowisku pracy

450.00

praca magisterska
110 stron
badania/ankieta

Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. Problem pracy zawodowej człowieka w ujęciu teoretycznym
1.1. Definicja pracy
1.2. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka
1.3. Funkcje pracy zawodowej
1.4. Motywowanie do pracy
ROZDZIAŁ II. Mobbing jako przejaw patologii w środowisku pracy zawodowej
2.1. Patologia społeczna i jej rodzaje
2.2. Pojęcie mobbingu
2.3. Rodzaje i przyczyny mobbingu
2.4. Sposoby przeciwdziałania zjawisku
2.5. Stan badań w zakresie mobbingu
ROZDZIAŁ III. Założenia metodologiczne badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań
ROZDZIAŁ IV. Problem mobbingu w świetle badań własnych
4.1. Charakterystyka terenu badań
4.2. Charakterystyka badanej populacji
4.3. Skala i przejawy mobbingowania pracowników
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS
SPIS TABEL I WYKRESÓW


Badacze procesów kierowania ludźmi w organizacjach wyodrębnili w ostatnim ćwierćwieczu szczególny rodzaj konfliktu w miejscu pracy i określili mianem „mobbing”. Zjawisko to stało się przedmiotem nie tylko badań naukowych, lecz także przedmiotem regulacji prawnych.

Mobbing jest określany jako długotrwałe nękanie, poniżenie, dokuczanie, straszenie osoby przez jej współpracowników bądź jej przełożonego. Tego rodzaju zachowanie i wynikający z niego ich stres, powoduje pogorszenie stanu zdrowia pracownika i długotrwałe absencje w pracy. Mobbing jest zjawiskiem istniejącym od dawna, jednak dopiero od niedawna, postanowiono walczyć z ta patologią.

Mobbing uznano za jeden z czynników ryzyka zawodowego na równi z ryzykiem wynikającym z fizycznego środowiska pracy, takich jak: zapylenie, hałas czy inne czynniki powodujące zagrożenie zdrowia pracownika. Mobbing jest zatem nowo uznanym czynnikiem ryzyka zawodowego, wynikającym ze społecznego środowiska pracy.

Problem mobbingowania pracowników, opisywanie jego symptomów, demaskowanie metod działania mobbera, rozpoznanie przyczyn problemu, ujawnienie skutków, jak też profilaktyka antymobbingowa, mają dużą doniosłość społeczną.

Mobbing, niezależnie od tego czy odwołuje się do niego przełożony, czy przez współpracownicy najczęściej jest wymierzony przeciwko wyizolowanej jednostce, słabej psychicznie, której bardzo trudno jest bronić się skutecznie przed tym zjawiskiem. Jest to problem bardzo często skrywane zmową milczenia. Z tego względu niezwykle ważnym, a jednocześnie trudną kwestią jest ujawnienie molestowania
w pracy, przerwanie izolacji ofiary. Jest to podstawowy warunek udzielenia efektywnej pomocy osobom prześladowanym.

Zjawiskiem mobbingu, jego ujawnieniem, zapobieganiem i likwidowaniem zająć się powinni pracodawcy, naczelne kierownictwo  firmy – rada nadzorcza, zarząd, prezesi, dyrektorzy. Likwidacja problemu mobbingu wkrótce stanie się obowiązkiem ustawowym pracodawcy. Ale i tak zwalczanie nieetycznego traktowania pracowników leży w najlepiej pojętym interesie pracodawców.

Ze względu na niedostateczne rozpoznanie zjawiska mobbingu przed badaczami pojawia się szerokie pole do badania tego zjawiska, jak również działalności profilaktycznej.

Zagadnienia powyżej zasygnalizowane zostały podjęte w niniejszej pracy. Praca ma charakter teoretyczno-badawczy. Jej celem teoretycznym jest wyjaśnienie istoty mobbingu, określenie przyczyn i skutków zjawiska, scharakteryzowanie sposobów jego zwalczania, jak też przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat mobbingu w pracy.

Celem badań podjętych w ramach niniejszej pracy jest określenie skali, przejawów oraz uwarunkowań zjawiska mobbingu wśród pracowników wybranej firmy.

W skład struktury pracy wchodzą cztery części: teoretyczna (rozdział pierwszy oraz drugi ), metodologiczna (rozdział trzeci) oraz badawcza (rozdział czwarty).

W rozdziale pierwszym podjęto zagadnienie  psychologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów pracy zawodowej człowieka. Zdefiniowano w nim
i zanalizowano pojęcie pracy, przedstawiono istotę pracy zawodowej oraz jej znaczenie dla człowieka. W tej części pracy podjęto też zagadnienie motywacji do pracy.

Rozdział drugi poświecono problemowi mobbingu jako zjawiska patologicznego w środowisku pracy w oparciu o szeroką literaturę przedmiotową. Wyjaśniono pojęcie patologii społecznej, scharakteryzowano jej rodzaje, zdefiniowano mobbing, omówiono rodzaje i przyczyny tego zjawiska, zanalizowano sposoby przeciwdziałania symptomom mobbingu, jak również ukazano zaprezentowano stan badań w rzeczonym zakresie.

Rozdział trzeci dotyczy podstaw metodologicznych badań własnych. Określony został w nim przedmiot i cel badań, sformułowano problemy badawcze,  uzasadniono wybór metody i techniki badawczej. Omówiono w nim również przebieg i organizację badań.

W ostatniej części pracy, poza scharakteryzowaniem terenu badań oraz badanej grupy pracowników, dokonano gruntownej analizy i interpretacji wyników badań
w zakresie występowania zjawiska mobbingu w danej firmie. Rozważania te uwieńczone są podsumowaniem oraz wnioskami. Integralnymi elementami pracy są również  bibliografia, aneks oraz spis wykresów.