Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Wpływ systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

420.00

praca inżynierska
53 strony
literatura 2000-2016

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.1. Pojęcie i istota zarządzania jakością
1.2. Formy zarządzania jakością
1.3. Systemy zarządzania jakością
1.4. Audyt i jego znaczenie
1.5. Wnioski
Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU BADAWCZEGO
2.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa
2.2. Produkty przedsiębiorstwa
2.3. Bariery i problemy w zarządzaniu jakością
Rozdział 3. KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BADANYM PODMIOCIE
3.1. Analiza stanu aktualnego zarządzania jakością
3.2. Prezentacja możliwości poprawy jakości
ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Spis tabel, wykresów, rysunków


Zmiany gospodarcze i przemiany społeczne jakie zaszły w ostatnich latach sprawiły, że jakość produktów i usług stała się kluczowym kryterium wpływającym na sukces przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest również odpowiednia wiedza kadry zarządzającej na temat możliwości podwyższania efektów pracy, która jest wynikiem znajomości teoretycznych i praktycznych podstaw doskonalenia przedsiębiorstwa. Istotne jest także trafne identyfikowanie źródeł problemów związanych ze złą jakością wyrobów i usług, umożliwiające przyszłe projektowanie i wdrażanie działań doskonalących. Efektem tych działań powinno być osiąganie pełniejszej satysfakcji klientów.

Druga połowa XX wieku przyniosła osobom na strategicznych stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach doskonałe w swojej istocie koncepcje zarządzania – systemy zarządzania jakością (SZJ) i przez jakość (TQM). Stały się one klamrą spinającą wszystkie współczesne wyzwania pojawiające się przed przedsiębiorstwem, a wynikające z wręcz turbulentnych zmian w jego otoczeniu.

Zastosowanie w nich standardów jakości ma na celu usprawnienie funkcjonowania firmy pod kątem oczekiwań klientów zewnętrznych, którego gwarantem miedzy innymi są klienci wewnętrzni – pracownicy.

Nowoczesne modele zarządzania jakością związane są głównie z koniecznością dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań rynkowych, ale także z założeń, związanych z kwestią stosowania procedur związanych z jakością i zarządzaniem nią w kontekście kształtowania modelu funkcjonowania organizacji. Jakość jest kluczowym czynnikiem wpływającym na utrzymanie klienta, a także tworzenia nowych rozwiązań związanych z budowaniem relacji klienta z przedsiębiorstwem. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na kwestie dotyczące postrzegania przez klientów danej organizacji. Wysoka jakość i nowoczesność są czynnikami, które wpływają w sposób pozytywny na ocenę organizacji, co z kolei wymaga, by organizacja posiadała odpowiednie rozwiązania związanej z jakością. Niewątpliwie zarządzanie jakością to proces, który przebiega w trybie ciągłym, gdyż faktycznie doskonalenie jakości w organizacji nie może być przerwane, gdyż spowoduje spadek tejże jakości.

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, jako efektu dynamicznych zmian wewnętrznych dyktowanych wymogami certyfikatów systemów jakości, powoduje podwyższanie pozycji konkurencyjnej. Certyfikat ISO dla przedsiębiorstw stał się współcześnie standardem a nie tylko dodatkowym atutem.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wpływu systemu zarządzania jakością w przypadku wybranego przedsiębiorstwa. W ramach analizy dokonana została ocena wpływu zarządzania jakością na rozwój przedsiębiorstwa poddanego badaniu. W tym kontekście zwrócono uwagę na fakt, iż zarządzanie jakością stanowi podstawę dla kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa.

Niniejsze opracowanie skonstruowane jest z trzech rozdziałów, w których kolejno przedstawiono istotne zagadnienia związane z poruszaną tematyką. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne podstawy zarządzania jakością. W ramach tych podstaw przedstawiono pojęcie, a także istotę zarządzania jakością, jak i jej formy. Ponadto przedstawiono systemy zarządzania jakością, a także znaczenie audytu w działaniu przedsiębiorstwa. W ramach prezentacji norm zarządzania jakością istotne jest wskazanie znaczenia systemów zarządzania jakością, jako podstawowych rozwiązań, wykorzystywanych do kształtowania jakości.

Drugi rozdział to prezentacja badanego podmiotu. W ramach analizy dokonano prezentacji genezy powstania i rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Następnie dokonano prezentację produktów przedsiębiorstwa, a także bariery i problemy związane z zarządzaniem jakością, związane z badanym podmiotem. Celem rozdziału było przedstawienie zagadnień stanowiących podstawę dla omówienia działania przedsiębiorstwa i możliwości zastosowania rozwiązań związanych z zarządzaniem jakością.

Ostatni rozdział to prezentacja wyników badań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, co związane jest głównie z odniesieniem się do kwestii dotyczących problematyki zarządzania jakością i systemów zarządzania jakością w badanym podmiocie. Dokonano prezentacji systemu zarządzania jakością, a także wskazano na możliwości wprowadzenia zmian dotyczących tej problematyki i sposobów związanych z kształtowaniem jakości w organizacji. Wskazano także na nowe możliwości zastosowania rozwiązań dotyczących systemu zarządzania jakością w organizacji.