Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Subkultury młodzieżowe we współczesnej Polsce

15.00

Referat z Socjologii

  • 5 stron
  • brak przypisów

Streszczenie

Każdy młody człowiek potrzebuje grupy, która „umożliwiłaby mu zrealizowanie potrzeby przynależności, akceptacji i uznania, szuka tzw. grupy autentycznej. Nie należą do nich, niestety, grupy formalne tworzone dla młodzieży przez dorosłych np. koła zainteresowań, sekcje sportowe itp.” Należą do nich grupy nieformalne; wśród których ogromną popularnością obecnie cieszą się grupy nazywane subkulturami bądź podkulturami młodzieżowymi. Pojęcia te używane są zazwyczaj zamiennie. Pojęcie „podkultura” w literaturze naukowej stosowane jest od niedawna. Ryszard Dyonizak scharakteryzował subkulturę w sposób następujący: „Gdy wiele jednostek ma podobne problemy i gdy na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń powstają dość trwałe więzi między rówieśnikami, którzy tworzą im tylko odpowiadające i ich tylko obowiązujące normy, wartości i wzory, to pewna całość tych norm, wartości i wzorów stanowi podkulturę określonej zbiorowości.”


Struktura pracy

Hipisi
Punk
Skinhead
Metalowcy
Rastafarianie
Kibice
Skejci