Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Problem oddziaływania funkcji prawa pracy w obszarze dokumentowania procesów kadrowych

700.00

Praca magisterska

  • 71 stron
  • 45 pozycji bibliografii

Rozważania dotyczące oddziaływania funkcji prawa pracy w obszarze dokumentowania procesów kadrowych warto rozpocząć od przedstawienia fundamentalnych pojęć z zakresu prawa pracy. Do pojęć tych należą przede wszystkim: prawo pracy i praca.

Przez prawo pracy rozumie się przepisy kodeksu pracy i przepisy innych ustaw oraz aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, jak również postanowienia układów zbiorowych pracy, a także innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa oraz obowiązki stron stosunku pracy.

Prawo pracy wyłoniło się z prawa cywilnego, dlatego obie gałęzie prawa mają wspólną metodę regulacji. Łączność prawa pracy z prawem cywilnym wyrażono również w art. 300 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział I. Pojęcie dokumentacji i jej typologia w obszarze administrowania kadrami
1.1. Pojęcie dokumentacji w ujęciu ogólnym
1.2. Rola i charakter prawny dokumentacji w stosunkach pracy
1.3. Podział dokumentacji w obszarze administrowania kadrami
1.3.1. Dokumentacja obowiązkowa
1.3.2. Dokumentacja fakultatywna

Rozdział II. Akta osobowe pracowników i dokumentacja pracownicza
2.1. Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej
2.2. Pojęcie i struktura akt osobowych
2.3. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej
2.4. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Rozdział III. Prawo pracowników do informacji jako szczególny przejaw ochrony pracowników
3.1. Prawo do informacji o warunkach pracy
3.2. Prawo do informacji z zakresu czasu pracy
3.3. Prawo do informacji z zakresu ochrony zdrowia i życia pracowników
3.4. Informacje o obowiązkach i uprawnieniach pracowników

Rozdział IV. Analiza funkcji prawa pracy w zakresie dokumentowania procesów kadrowych
4.1. Pojęcie i istota funkcji prawa pracy
4.2. Rodzaje funkcji prawa pracy
4.2.1. Ochronna funkcja prawa pracy
4.2.2. Organizacyjna funkcja prawa pracy
4.3. Domniemanie i skutki prawne nieprzestrzegania formy pisemnej
4.4. Dokumentacja pracownicza a problem ochrony danych osobowych i dóbr osobistych pracownika
4.5. Ocena skuteczności środków ochrony pracownika na gruncie analizy spraw sądowych

Bibliografia
Spis tabel
Spis wzorów dokumentów