Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Pomoc Społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej

100.00

Praca zaliczeniowa z Pomocy społecznej

  • 43 strony
  • 7 tabel, 1 mapa
  • literatura z lat 1998-2009 (5 pozycji)

Streszczenie

Polska literatura nie poświęca zbyt dużo miejsca pomocy społecznej w Unii Europejskiej, skupiając się głównie na jej strukturze, zasadach organizacyjnych, oraz programach pomocowych w Polsce. Celem tej pracy było dotarcie do informacji jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej i zebranie tego w przejrzystej formie.

Praca została skonstruowana w ten sposób, że w pierwszej części charakteryzuje problemy i dylematy pomocy społecznej i próbuje określić jej miejsce w systemie polityki społecznej, odzwierciedlając całą złożoność tej problematyki i zwracając na jej silne uwarunkowania kulturowe i historyczne. Drugą część stanowi omówienie pomocy społecznej w siedmiu krajach europejskich: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania historyczne, zamożność, strukturę społeczną, kulturę oraz stosunkiem społeczeństwa do ubogich i zmarginalizowanych.

Zaprezentowany pogląd systemów pomocy społecznej, daje obraz sporych różnic, zarówno jeżeli chodzi o historyczny rozwój, jak i funkcję, zakres świadczeń, czy organizację. Niemniej jednak można również zaobserwować pewne cechy wspólne, jak np. implementacja aktywnej polityki zatrudnienia w odniesieniu do beneficjentów pomocy społecznej, a największym wyzwaniem, i to w każdym kraju jest zapewnienie potrzebującym takiej pomocy, która umożliwiłaby im życie odpowiadające standardom przyjętym w danym społeczeństwie oraz pełny udział w życiu tego społeczeństwa.


Struktura pracy

Wstęp

Część I
Pierwsze próby zdefiniowania pomocy społecznej
Klasyfikacje pomocy społecznej
Definicje operacyjne pomocy społecznej
Pomoc społeczna jako instytucja
Wielkość populacji korzystającej z pomocy społecznej
Odpowiedzialność za pomoc społeczną
Geneza publicznej pomocy społecznej

Część II
Belgia
Francja
Hiszpania
Niemcy
Szwecja
Wielka Brytania
Polska