Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domu i w przedszkolu

600.00

praca magisterska
81 stron
badania

 

Spis treści

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy nagradzania i karania dzieci
1.1. Pojęcie nagrody i kary
1.2.  Klasyfikacja i charakterystyka nagród i kar
1.3. Warunki  skuteczności  środków wychowawczych
1.4.  Rodzina jako środowisko wychowawcze
1.4.1. Istota i funkcje rodziny
1.4.2. Nagrody i kary stosowane przez rodziców
1.5. Przedszkole jako środowisko wychowawcze
1.5.1.  Kara i nagroda w przedszkolu

Rozdział 2. Metodologia badań własnych
2.1.  Cele i przedmiot badań
2.2.  Problemy i hipotezy badawcze
2.3.  Zmienne i ich wskaźniki
2.4.  Metody techniki i narzędzia badawcze
2.5.   Dobór próby badawczej
2.6. Charakterystyka badanego środowiska

Rozdział 3. Analiza i interpretacja badań własnych
3.1 Nagrody i kary stosowane przez nauczycieli oraz rodziców
3.2.  Porównanie metod wychowawczych domowych z metodami przedszkolnymi
3.3. Częstotliwość stosowania nagród i kar
3.4. Świadomość konsekwencji stosowania kar w wychowaniu
3.5. Stosunek rodziców oraz nauczycieli do wychowania bez stosowania nagród i kar
3.6. Zachowania dzieci prowokujące nagradzanie i karanie przez rodziców oraz nauczycieli


Współczesne trendy wychowawcze  mają bardzo wielkie znaczenie w życiu rodziców jak ich dzieci. Obecne wychowanie dzieci bardzo różni się od wychowania stosowanego w starożytności czy nawet 20 lat temu. Aktualnie zwraca się często uwagę na podkreślenie znaczenia podmiotowości dziecka i jego wrażliwości. Wpłynęło to również na stosowanie kar i nagród. Rodzice odeszli od karania dzieci w sposób fizyczny, ponadto zaczęli skupiać się na karach pedagogicznych takich jak tłumaczenia i wyjaśnienia. Prawidłowy dobór metod wychowawczych, wpływa na właściwe wychowanie dzieci. W poniższej pracy zagłębiono temat kar i nagród stosowanych w domowym i przedszkolnym  środowisku wychowawczym dzieci.

Celem badań  jest ukazanie i zgromadzenie informacji na temat sposobów karania i nagradzania dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców jak również nauczycieli. Praca stanowi analizę środków i metod nagradzania i karania w różnych formach.

W pierwszym rozdziale przedstawione zostało pojęcie kary i nagrody według poglądów różnych autorów literatury pedagogicznej. Następnie sklasyfikowano kary i nagrody oraz wyznaczono  warunki ich skuteczności. Zaprezentowano także rodzinę jako środowisko wychowawcze.

Natomiast rozdział drugi to koncepcja badań. Zawiera przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki. Opisano metody , techniki oraz narzędzia badawcze jak również charakterystykę badanego środowiska.

Rozdział trzeci prezentuje analizę wyników badań własnych i ich interpretację.

Badania opierają się na opiniach rodziców oraz nauczycieli jednego z przedszkoli. Końcowa część pracy to przedstawienie praktycznych wniosków.

Zakończenie pracy stanowi bibliografia oraz aneks – kwestionariusz badań.