Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Aspiracje rodziców a zajęcia dodatkowe u dzieci w klasach IV- VIII

480.00

praca licencjacka
60 stron
badania/ankieta
literatura 1998-2011

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Analiza literatury przedmiotu
1.1. Charakterystyka okresu wczesnego i średniego dorastania
1.2. Pojęcie i klasyfikacja aspiracji
1.3. Uwarunkowania aspiracji
1.4. Aspiracje rodziców względem dzieci
Rozdział II. Metodologia badań
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Rozdział III. Aspiracje rodziców a zajęcia dodatkowe u dzieci uczęszczających do klas IV-VIII szkół podstawowych 
3.1. Organizacja badań
3.2. Charakterystyka badanych
3.3. Prezentacja i analiza wyników badań własnych
3.4. Dyskusja wyników
Zakończenie
Bibliografia
Spisy
Aneks


Wśród wielu czynników warunkujących aktywność człowieka niezmiernie ważną rolę pełnią aspiracje. Ponadto są one czynnikiem wyjątkowo silnie różnicującym plany życiowe, doraźne i perspektywiczne zamierzenia, a także aktywność dotyczącą realizacji tych planów i spełniania oczekiwań. Nic więc dziwnego, że właśnie aspiracjom różnych grup wiekowych i społecznych poświęca się tak wiele uwagi w badaniach i studiach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych.
Jest wiele czynników wpływających na kształtowanie się kierunku i poziomu aspiracji edukacyjnych młodego pokolenia. Do najważniejszych należą: warunki materialne rodziców, stan zdrowia dziecka, zainteresowania i zamiłowania, uzdolnienia, cechy charakteru oraz aspiracje rodziców. Mówiąc o rodzinnych uwarunkowaniach aspiracji edukacyjnych należy uwzględnić także wykształcenie rodziców i ich pozycję społeczną.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie jak najpełniejszego obrazu poziomu aspiracji edukacyjno-zawodowych rodziców wobec własnych dzieci rozpoczynających i kończących obowiązkowy etap kształcenia i planujących dalszą edukację w szkołach ponadgimnazjalnych. Ważną kwestią w kontekście poruszanego tematu są warunki determinujące realizację rodzicielskich aspiracji.

W rozdziale pierwszym opracowania poruszone zostały teoretyczne zagadnienia związane z okresem wczesnego i średniego dorastania. Dokonano charakterystyki dziecka w tym okresie. Z perspektywy fizjologicznej następują bowiem u niego zmiany w budowie i czynnościach ciała powstałych pod wpływem mechanizmów neuroendokrynnych. Natomiast z perspektywy psychologicznej zmiany dotyczą przede wszystkim procesów emocjonalnych, poznawczych i rozumienia norm moralnych. Kolejną kwestią niezbędną do wyjaśnienia poruszanego tematu było znalezienie sensu pojęcia aspiracji, które zdefiniowano jako dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów, do realizacji jakichś ideałów życiowych.

W rozdziale drugim omówiono metodologię badań własnych, a w rozdziale trzecim dokonano analizy wyników przeprowadzonego badania. Badania przeprowadzone zostały w czerwcu 2018 roku za pomocą serwisu internetowego interankiety.pl na próbie 148 osób. Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny, a jego techniką – ankieta. Głównym problemem badawczym uczyniono pytania badawcze zdefiniowane w rozdziale 2. Powstały one w oparciu o dostępny mi dorobek naukowy z badanej dziedziny oraz na podstawie obserwacji praktyki wychowawczej w rodzinach i placówkach oświatowych, a także wniosków pochodzących z osobistych doświadczeń. Zebrane wyniki badań zostały opracowane statystycznie i omówione w rozdziale 3.

W sporządzeniu niniejszej pracy sięgnięto do literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, rozwoju osobistego, socjologii. Do przygotowania narzędzi badawczych, jak i realizacji samych badań niezbędne były także opracowania z zakresu metodologii badań pedagogicznych.