Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Analiza i ocena systemu motywowania oraz wynagradzania pracowników restauracji

600.00

Praca licencjacka

  • 69 stron
  • 47 pozycji bibliografii
  • badania
  • narzędzia badawcze

Osiąganie znaczących rezultatów w pracy i działalności zależy w głównej mierze od motywacji do działania. W teorii kierowania zespołami ludzkimi formułuje się nawet tezę, że przydatność zawodowa pracownika, mierzona tym, co wnosi on w rozwój firmy, jest funkcją jego kwalifikacji i motywacji. Obie te wartości muszą się wzajemnie wspomagać, ponieważ człowiek źle umotywowany może być dla przedsiębiorstwa mało przydatny, choćby nawet miał wysokie kwalifikacje.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Motywacja i wynagrodzenia w literaturze przedmiotu

1.1. Motywacja, jako proces
1.2. Teorie motywacji
1.3. Pojęcie płacy
1.4. Formy wynagrodzeń
1.4.1. Czasowe
1.4.2. Akordowe
1.4.3. Nowoczesne
1.5. Struktura płac
Rozdział II. Czynniki motywujące pracowników
2.1. Instrumenty motywowania pracowników
2.1.1. Wynagrodzenia
2.1.2. Premie i nagrody
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy
2.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
2.3.1. Ocena pracownicza
2.3.2. Awans
2.3.2. Rola komunikowania się w motywowaniu pracowników
Rozdział III. Badania motywacji pracowników Restauracji u Fukiera w Warszawie
3.1. Charakterystyka badanej firmy
3.2. System motywacyjny w firmie
3.3. Analiza i ocena odpowiedzi pracowników objętych badaniem ankietowym
3.4. Wnioski
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, wykresów