Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Aktywność fizyczna nauczycieli i uczniów w czasie wolnym

410.00

praca magisterska
50 stron
badania/aneks
literatura 1980-2015

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne podstawy pracy
1.1. Definicja zdrowia
1.2. Pojęcie stylu życia oraz zachowań zdrowotnych
1.3. Aktywność fizyczna – podstawą zdrowia i kondycji fizycznej
1.4. Aktywność fizyczna w ontogenezie
1.5 Aktywność fizyczna w wychowaniu rodzinnym
1.6. Rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej – trening zdrowotny
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel badań i pytania badawcze
2.2. Metody i techniki badawcze zastosowane w procedurze badawczej
2.3. Charakterystyka badanej grupy i organizacja badań
Rozdział III. Wyniki badań
3.1. Aktywność fizyczna uczniów
3.2. Aktywność fizyczna nauczyciel
Dyskusja
Wnioski
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks


Z roku na rok odnotowywany jest spadek aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Nasilająca się wraz z wiekiem hipokinezja tj. niedobór ruchu stanowi przyczynę regresu sprawności oraz wydolności fizycznej młodszego pokolenia. Zaleca się, by dzieci i młodzież wykonywały umiarkowany oraz duży wysiłek fizyczny codziennie przez godzinę, natomiast minimalny poziom aktywności jako wysiłek powinien być wykonywany przynajmniej pół godziny dziennie w formie dopasowanej do etapu rozwoju dzieci oraz młodzieży.

Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży, a także promowanie zdrowego stylu życia realizowane jest poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz turystyczne, które są prowadzone w ramach takich form kształcenia oraz wychowania jak: wycieczka, lekcja szkolna, imprezy sportowo-rekreacyjne, zajęcia SKS-u, zajęcia śródlekcyjne, a także rekreacja ruchowa poza szkołą. Celem zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej. Zajęcia promujące aktywność fizyczną pełnią określone funkcje m.in. dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą. Do ich zadań zalicza się sprawowanie odpowiedniej opieki dydaktycznej oraz wychowawczej, racjonalne organizowanie czasu uczniów, rozbudzanie oraz kształtowanie różnych zdolności oraz zainteresowań, kreowanie warunków do rozwijania dobrowolnej aktywności uczniów w wybranych dziedzinach rekreacji, sportu albo turystyki.

Współcześnie, pomimo promocji zdrowego stylu życia, dzieci oraz młodzież coraz mniej czasu spędzają aktywnie, ponieważ większość wolnego czasu poświęcają na korzystanie z urządzeń mobilnych. Zatem niezwykle istotne staje się właściwe wychowanie do aktywności ruchowej. Rodzina jako środowisko wychowawcze wpływa na dziecko najdłużej oraz przyczynia się do rozwoju jego nawyków oraz zainteresowań. Rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do zdrowego stylu życia, na każdym etapie jego rozwoju. Należy pamiętać, iż w rodzinie proces wychowania następuje spontanicznie oraz rzadko jest świadomy oraz planowany. Naturalne wychowanie w rodzinie następuje przy pomocy obowiązujących w niej modeli zachowania, a także metod wychowawczych. Modele te rodzina pozyskuje ze wzorców, które funkcjonują w danym społeczeństwie. Zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej następuje w sposób naturalny przez formowanie postaw, rozbudowywanie zainteresowań oraz potrzeb rekreacyjnych, a także nauczanie umiejętności sportowo-rekreacyjnych.

Kolejnym środowiskiem, które może pozytywnie oddziaływać na rozwój aktywności fizycznej dzieci oraz młodzieży jest szkoła, na której spoczywa ciężar oraz odpowiedzialność za realizowanie oraz rezultaty edukacji fizycznej oraz zdrowotnej uczniów. Szkoła, w tym przede wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego, istotnie oddziałują na kształtowanie pozytywnych postaw wobec różnorodnych form aktywności ruchowej. Powinnością szkoły jest wpojenie takich zachowań, aby uczeń w momencie ukończenia szkoły nie przerywał uprawiania sportu albo aktywnego uczestnictwa w rekreacji fizycznej, ale kontynuował własne zainteresowania oraz pasje związane z aktywnością fizyczną w dorosłym życiu. W tym celu istotne jest przypisani odpowiedniego miejsca w strukturze nauczania danej szkoły wychowaniu fizycznemu. Może być to realizowane m.in. poprzez taką organizację lekcji wychowania fizycznego, by umożliwić uczniom większą swobodę w wyborze atrakcyjnych zajęć, które stanowią podstawę do zwiększania sprawności oraz dających zadowolenie, a równocześnie zachęcających do kontynuowania aktywności fizycznej po opuszczeniu murów szkoły. Przez wychowanie fizyczne uczniowie poznają różnorodne formy aktywności m.in. klasyczne (lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka), a także takie, które są w danym okresie atrakcyjne oraz modne. Zapoznawani są także z dyscyplinami sportowymi (m.in. siatkówka, piłka nożna, łyżwiarstwo, narciarstwo), które mogą być wykorzystywane w trakcie aktywności fizycznej w dorosłym życiu. Zatem w trakcie pobytu w szkole dziecko musi wyrobić w sobie nawyk regularnej aktywności rekreacyjnej.

W szkolnym systemie wychowania do aktywności ruchowej niezwykle istotna rola oraz zadanie spoczywa na nauczycielach wychowania fizycznego. W wyniku reform systemu edukacji obecnie nauczyciel wychowania fizycznego nie tylko prowadzi zajęcia szkolne, lecz równiż ma za zadanie krzewić kulturę fizyczną. Powinien umiejętnie zachęcać dzieci i młodzież do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych, umożliwić im podejmowanie aktywności fizycznej przez uczestniczenie w grach, tańcu, zabawach, a także kreować jak najlepsze warunki do zwiększania kondycji oraz sprawności fizycznej. Musi również zaznajomić uczniów z różnymi formami rekreacyjnymi oraz turystycznymi oraz z najistotniejszymi regułami uprawniania wybranych dyscyplin sportowych i promować aktywne spęczanie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych. Aby sprostać tym zadaniom, nauczyciel musi być odpowiednio przygotowany merytorycznie, być właściwym specjalistą oraz pedagogiem we własnej dziedzinie, a także posiadać odpowiednią wiedzę, która dotyczy szeroko pojętej kultury fizycznej.
Doceniając wagę szkolnych zajęć wychowania fizycznego w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej w niniejszej pracy podjęto problematykę aktywności fizycznej uczniów i nauczycieli.

Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia i pozytywnymi skutkami szeroko pojętej aktywności fizycznej. Drugi rozdział, to metodologiczne aspekty pracy: cel i pytania badawcze, wykorzystane w pracy metody, a także charakterystyka badanej grupy. Kolejny rozdział zawiera wyniki badań oraz dyskusję i wnioski.