Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Miejsce i rola edukacji zdrowotnej w kształceniu zintegrowanym

350.00

Praca magisterska z Pedagogiki

  • 104 strony
  • załączniki, formularz ankiety
  • literatura z lat 1980-2006

Streszczenie

W dobie współczesnej cywilizacji istotną role dla młodego człowieka odgrywa uzyskanie optymalnego poziomu, sprawności psychoruchowej, która warunkuje utrzymanie dobrego stanu zdrowotnego, rozszerza możliwości ruchowe organizmu, wpływa na szybsze opanowywanie umiejętności technicznych i ruchowych, a także pozwala na korzystniejsze funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Edukacja zdrowotna przebiega dwuetapowo: w drodze bezpośredniej edukacji jednostek oraz poprzez zastosowanie w celach edukacyjnych środków masowego przekazu.

Zmagania nakierowane na edukację i rozwój jednostek obejmują podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu, poradnictwo z zakresu zagrożeń zdrowia, budowanie wysokiej samooceny oraz samodzielności. Nauczanie zdrowotne zmierza ku poprawie i ochronie zdrowia poprzez stymulowane procesem uczenia, dobrowolne zmiany w zachowaniu jednostek.

Edukacja zdrowotna jest niezmiernie ważna, zwłaszcza, że dzisiejsze młode pokolenie oraz całe społeczeństwo, totalnie nastawione na konsumpcję i małą aktywność organizacji społecznych oraz szkół, zauważyć można spadek zainteresowania uczniów aktywnymi formami wypoczynku oraz zdrowym stylem życia.


Struktura pracy

Wstęp
Rozdział I. Edukacja zdrowotna w świetle literatury przedmiotu
Pojęcie edukacji zdrowotnej
Rola stylu życia w pomnażaniu zdrowia
Czynniki zdrowia
Prawidłowe odżywianie
Znaczenie aktywności fizycznej dzieci
Rozdział II. Edukacja zdrowotna w kształceniu zintegrowanym
Szkoła jako instytucja promująca zdrowie
Rola i zadania nauczyciela w edukacji zdrowotnej dzieci
Potrzeba zajęć z edukacji zdrowotnej w klasach początkowych
Rola edukacji zdrowotnej w kształceniu zintegrowanym
Rozdział III. Założenia metodologiczne badań własnych
Przedmiot i cel badań
Problemy i hipotezy badawcze
Metody i techniki badawcze
Narzędzia badawcze
Teren i organizacja badań
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych
Zdrowy styl życia w opinii dzieci
Zainteresowania dzieci edukacją zdrowotną
Troska o zdrowie dzieci
PODSUMOWANIE I WNIOSKI