Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Wiedza rodziców dzieci 5-letnich na temat rozwoju zaburzeń mowy

500.00

Praca magisterska z pedagogiki

  • 66 stron
  • 54 pozycje bibliografii
  • badania

Najbardziej skuteczne porozumiewanie się ludzi z otoczeniem w różnym wieku jest możliwe dzięki zdolności posługiwania się mową. Ta właściwość jest charakterystyczna tylko dla ludzi.
Mowa to dźwiękowe porozumiewanie się słowne nadawcy z odbiorcą. Przekazują oni sobie kod w tym samym języku. Umiejętność porozumiewania się umożliwia lepsze poznanie siebie, innych oraz otoczenie. Wpływa także na sposób wyrażania uczuć.

Możemy wyróżnić mowę czynną oraz bierną. Mowa czynna jest to komunikowanie się za pomocą zrozumiałych słów i używanie ich w mowie. Kiedy słowa rozumiemy ale ich nie używamy, wówczas określamy mowę jako bierną. W zakresie kształtowania się mowy wiek przedszkolny jest okresem decydującym. Mowa dziecka wstępującego do przedszkola świadczy bowiem jeszcze o jego niezdolności do pełnego i poprawnego wyrażania myśli w zdaniu oraz o niedostatecznym rozwoju prawidłowej wymowy. W ciągu trzech do czterech lat przedszkola dziecko, przy dobrym kierownictwie wychowawczym, rozwija prawidłową wymowę, zdolność poprawnej budowy zdań, swobodnego wypowiadania się pełnym zdaniami w aktualnych sytuacjach, słuchania czytanych mu utworów i opowiadań, zdolność wypowiadania się na temat doświadczeń doznanych w przeszłości i oczekiwanych w przyszłości.


Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Rozwój mowy dziecka w świetle literatury
1.1. Rozwój mowy dziecka – ujęcie definicyjne
1.2. Etapy rozwoju mowy dziecka
1.3. Rola dorosłych w kształtowaniu mowy dziecka

Rozdział II. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci w świetle literatury
2.1. Wady wymowy – ujęcie definicyjne
2.2. Klasyfikacja wad wymowy dzieci
2.3. Przyczyny wad wymowy dzieci

Rozdział III. Świadomość logopedyczna rodziców
3.1. Świadomość logopedyczna
3.2. Rola świadomości logopedycznej rodziców

Rozdział IV. Zagadnienia metodologiczne badań własnych
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3. Wybrane metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy, organizacja procesu badawczego
4.5. Analiza i wnioski z wyników przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów