Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rodzina z problemem alkoholowym. Funkcjonowanie DDA w społeczeństwie.

600.00

Praca magisterska

  • 79 stron
  • 53 pozycje bibliografii
  • badania
  • narzędzie badawcze

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (DDA) często doświadczają trudnych warunków życia, takich jak przemoc domowa, niestabilność emocjonalna i brak bezpieczeństwa, co może mieć negatywny wpływ na ich rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie.

DDA często borykają się z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, takimi jak zaburzenia lękowe, depresyjne i zaburzenia zachowania, co może utrudniać im adaptację w szkole i relacjach z rówieśnikami. Ponadto, doświadczenia związane z uzależnieniem w rodzinie mogą wpłynąć na ich percepcję i postrzeganie świata, co może prowadzić do trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowego systemu relacji.

Ważne jest, aby DDA miały dostęp do wsparcia i pomocy, takiej jak terapia i grupy wsparcia, aby pomóc im radzić sobie z trudnymi doświadczeniami i rozwijać zdrowe strategie funkcjonowania w społeczeństwie. Wsparcie ze strony społeczności i instytucji takich jak szkoły i opieka zdrowotna również odgrywa ważną rolę w pomaganiu DDA w osiągnięciu sukcesu i zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Rodzina pojęcia i jej funkcje
1.1. Pojęcie rodziny i jej struktura
1.2. Funkcje zdrowego systemu rodzinnego
1.3. Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej na przykładzie rodziny alkoholowej
Rozdział II. Alkoholizm i współuzależnienie w rodzinie
2.1. Zjawisko alkoholizmu i jego skutki w środowisku rodzinnym
2.2. Współuzależnienie – przyczyny, objawy i jego wpływ na dorosłe życie
2.3. Cechy Dorosłych Dzieci Alkoholików – syndrom DDA
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot i cele badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badania
Rozdział IV. Analiza i interpretacja badań własnych
4.1. Postawy rodziców wobec własnych dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
4.2. Role pełnione w dzieciństwie a poczucie własnej wartości i relacje z najbliższymi u DDA
4.3. Postawy rodziców i role pełnione w dzieciństwie a odczuwanie skutków wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym
4.4. Terapia DDA
Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki