Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Percepcja relacji w rodzinie i postaw rodzicielskich a radzenie sobie w sytuacjach społecznych dziewcząt i chłopców w wieku 17-19 lat.

250.00

Praca magisterska

  • 50 stron
  • 38 pozycji bibliografii z lat 1992-2014
  • przypisy APA

W 1959 roku R. White zajmując się problematyką wywierania wpływu na otoczenie wprowadził do psychologii pojęcie kompetencji. Ujmował ją jako specyficznie rozumianą umiejętność, czyli każdą taką umiejętność, która przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem, utożsamiając ją ze społecznymi umiejętnościami. Kompetencje społeczne to termin, któremu w ostatnich latach przypisuje się duże znaczenie. Kształtowanie tych kompetencji ma na celu przygotowanie człowieka do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznych. Samo samo słowo kompetencja jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu, a próba pogodzenia różnych punktów widzenia podjęta została w „Słowniku nowych terminów w praktyce szkolnej”, gdzie zamieszczono następującą definicję kompetencji – „kompetencja to zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności; zakres pełnomocnictw i uprawnień do działania. Kompetencja jest (potencjalną) umiejętnością, ujawniającą się w chwili wykonywania danego zadania lub predyspozycją do jego wykonania”.


Spis treści

ROZDZIAŁ I. Istota kompetencji społecznych
1.1. Pojęcie kompetencji społecznych
1.2. Kompetencje społeczne warunkujące efektywne radzenie sobie w sytuacjach interpersonalnych
1.3. Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym

ROZDZIAŁ II. Rola relacji w rodzinie w kształtowaniu kompetencji społecznych
2.1. Rodzina w ujęciu systemowym
2.2. Relacje w rodzinie według koncepcji M. Plopy
2.3. Znaczenie rodziny w rozwoju społeczno – emocjonalnym w świetle badań psychologicznych

ROZDZIAŁ III. Wpływ postaw rodzicielskich na radzenie sobie w sytuacjach społecznych
3.1. Zagadnienia definicyjne
3.2. Przegląd najważniejszych koncepcji psychologicznych dotyczących postaw rodzicielskich
3.3. Postawy rodzicielskie w ujęciu M. Plopy
3.4. Postawy rodzicielskie a efektywność radzenia sobie w sytuacjach społecznych

ROZDZIAŁ IV. Specyfika funkcjonowania młodzieży w okresie późnej adolescencji
4.1. Charakterystyka okresu adolescencji
4.2. Kierunki zmian rozwojowych przypadając na okres późnej adolescencji
4.3. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju społecznego młodzieży

Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia