Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Nasilenie stresu i radzenie sobie z nim przez pielęgniarki oddziału intensywnej terapii

550.00

Praca magisterska

  • 55 stron
  • badania
  • pozycje literatury

Na podstawie wieloletniej obserwacji środowiska pielęgniarskiego, zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań wykonywanego zawodu, przeglądu literatury z zakresu stresu i wypalenia zawodowego podjęto próbę rozpoznania faktycznego stanu natężenia stresu i wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w oddziałach intensywnej terapii. Celem poznawczym było rozpoznanie problemu stresu zawodowego pielęgniarek przez identyfikację głównych czynników determinujących to niekorzystne zjawisko, objawów z nim związanych oraz podejmowanie działań zaradczych. Celem praktycznym było natomiast wskazanie tych kierunków działań, których wdrożenie w życie, w opinii respondentów, mogłoby w głównej mierze przyczynić się do przeciwdziałania zjawisku stresu zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego.


Spis treści

Rozdział I. Stres w literaturze przedmiotu
1.1. Przyczyny, rodzaje i następstwa stresu
1.2. Charakterystyka źródeł stresu
1.3. Zdrowotne konsekwencje stresu
1.4. Koncepcje stresu oraz style radzenia sobie ze stresem
1.5. Stres zawodowy w pracy pielęgniarki

Rozdział II. Koncepcje stresu
2.1. Selyego koncepcja stresu biologicznego
2.2. Tomaszewskiego relacyjne ujęcie stresu
2.3. Strelaua koncepcja stresu jako interakcji
2.4. Hobfolla koncepcja stresu w ujęciu humanistycznym
2.5. Lazarusa i Folkman koncepcja stresu psychologicznego
2.6. Sposoby radzenia sobie ze stresem

Rozdział III. Stresu i radzenie sobie z nim przez pielęgniarki oddziału intensywnej terapii w badaniach własnych
3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problem badawczy
3.3. Hipotezy badawcze
3.4. Metody badawcze
3.5. Analiza wyników badań własnych
Bibliografia
Spis tabel