Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

I. Definicje.

 1. Serwis – Portal internetowy figurujący pod adresem internetowym Sklep.PiszemyPrace.pl
 2. Usługodawca – oznacza firmę edu-KREACJA, adres do korespondencji: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6332105962, Regon: 242704239.
 3. Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, przeglądająca zasoby Serwisu.
 4. Opracowanie – Dzieło posiadające wartość intelektualną, ustalone w postaci elektronicznej pozwalającej na zamieszczenie go w Serwisie oraz odbiór przez Użytkowników, do którego Twórca zadeklarował posiadanie praw autorskich pozwalających swobodnie mu nim dysponować spełniając wymagania przedstawione w rozdziale III niniejszego regulaminu.
 5. Materiał – Opracowanie, Fragment Opracowania, Próbka Opracowania.
 6. Twórca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która za pośrednictwem Serwisu udostępnia Opracowania lub Fragmenty Opracowań Użytkownikom Serwisu.
 7. Kupujący – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, podejmująca działania zmierzające do nabycia Opracowania lub Fragmentu Opracowania za pośrednictwem Serwisu.

II. Postanowienia Ogólne.

 1. Bez żadnych zobowiązań, każdy może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład przez: złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości e-mail, wypełnienie i wysłanie któregokolwiek z formularzy znajdujących się w Serwisie, skopiowanie jakiejkolwiek treści ze stron serwisu) osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 2. Serwis prowadzi pośrednictwo sprzedaży Opracowań w postaci elektronicznej. W szczególności prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i innych prac dyplomowych stanowiących pomoc naukową.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji.


III. Realizacja zamówień. Przebieg transakcji.

 1. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Serwis należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty określonej kwoty oraz ewentualnych innych kosztów, o których kupujący zostanie poinformowany na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
 3. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Materiału jest udostępnienie go w załączniku e-maila lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie poprzez podanie hiperłącza (link). W przypadku nieudanego pobrania, odczytu pliku należy zgłosić ten fakt Serwisowi.
 4. Kupujący nie ma prawa udostępniać otrzymanego Materiału ani hiperłącza do Materiału innym osobom. Podstawą do ustalenia, czy Materiał został prawidłowo doręczony, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania lub odebrania pliku.
 5. Kupujący, przed rozpoczęciem transakcji powinien zapoznać się z opisem Opracowania umieszczonym w Serwisie.
 6. Zawarcie umowy między Kupującym i Twórcą dochodzi do skutku z chwilą otrzymania przez Serwis należności od Kupującego. Po dokonaniu płatności Serwis udostępnia Kupującemu wybrany Materiał w formacie .pdf. Dopuszcza się aby część Materiału ze względu na ich specyficzny charakter była udostępniona w innym formacie, np.: xls, jpg, .doc, itp.

IV. Prawa autorskie.

 1. Kupujący nie nabywa praw autorskich do zakupionego Opracowania lub zakupionego fragmentu Opracowania.
 2. Wszelkie Opracowania udostępniane za pośrednictwem Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają międzynarodowej ochronie w zakresie praw autorskim i praw pokrewnych.
 3. Kupujący może użytkować Opracowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią Opracowania, bez możliwości powielania pliku Opracowania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. formatu pliku) lub innego modyfikowania pliku Opracowania (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 4. Niedozwolone jest dystrybuowanie nabytego przez Kupującego Opracowania, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

V. Ochrona danych osobowych.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Serwisu.
 2. Serwis nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Serwisowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Serwisu.
 3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych innych osób.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem lub zamieszczeniem w Serwisie Opracowań zawierających wizerunek lub dane osobowe osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Twórca, który opublikował sporny wizerunek lub dane osobowe innych Osób.

VI. Reklamacje.

 1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu, składający reklamację powinien wysłać e-mail z treścią reklamacji na adres redaktor@piszemyprace.pl.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji przy czym Serwis zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail z którego została wysłana lub na inny adres e-mail wskazany przez składająego reklamację.
 4. Reklamacje niezwiązane z działalnością Serwisu nie będą rozpatrywane.
 5. Serwis pozostawia bez rozpoznania wszelkie reklamacje dotyczące zawartości merytorycznej Opracowań, użyteczności i zgodności opracowanych w nim wyników.
 6. Wymiana, zwrot Opracowania po jego wysłaniu do Kupującego jest niemożliwy.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie z Serwisu następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
 2. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Serwis nie odpowiada za treści Opracowań, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów.
 3. Serwis nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w wyniku stosowania się do treści zawartych w Opracowaniach oraz informacji publikowanych na łamach Serwisu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych.
 5. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments